El conflicto en tiempos de cambio: la obra de Pantoja y el debate moral en la sociedad de los finales de la dinastía Ming

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/hispania.2023.031

Palabras clave:

neoconfucianismo, Diego de Pantoja, motivación moral, libros morales, Septem Victoriis, jesuitas

Resumen


Este artículo ofrece una perspectiva diferente sobre el diálogo cultural entre China y Europa. El autor sitúa este artículo dentro del contexto de la historia intelectual china y analiza la necesidad urgente de los literatos chinos de las postrimerías del periodo Ming, que consistía en la creación de una motivación moral sólida con el fin de mejorar de modo efectivo la moral de la sociedad en general. Precisamente por esta necesidad, el libro Septem Victoriis 七克 (Qike) del jesuita español Diego de Pantoja llamó mucho su atención. Algunas personas aceptaron que la idea de «obtener recompensas por hacer el bien» podía ser atractiva a los plebeyos por su fondo utilitarista. Sin embargo, todavía existían muchas élites chinas que creían que la idea de obtener recompensas celestiales violaba los principios básicos de la ética confuciana.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Brook, Timothy, The confusions of pleasure: Commerce and culture in Ming China, Oakland, University of California Press, 1999. https://doi.org/10.1525/9780520924079

Chen, Jiaming 陳嘉明, “Zhongguo Xiandaihua Shijiaoxia de Rujia Yiwulun Lunli 中國現代化視角下的儒家義務論倫理”, Zhongguo Shehui Kexue 中國社會科學, 9 (2016): 40-‍54.

Feng, Qi 馮琦, Zongbo Fengxiansheng Ji 宗伯馮先生集, Kang shi 康氏, 1607.

Gao, Panlong 高攀龍, Gaozi Wenji 高子文集, Nanjing 南京, Fenghuang Chubanshe 凤凰出版社, 2012.

Gu, Bingqian 顧秉謙, “Ming Shenzong Shilu”明神宗實錄, in Ming Shilu 明實錄 Tapei 台北, Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo 中央研究院曆史語言研究所, 1966.

Gu, Yanwu 顧炎武 and Rcheng, Huang 黃汝成 (eds.), Ri Zhi Lu Jishi 日知錄集釋, Shanghai 上海, Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社, 2006.

Huang, Chunyao 黄淳耀, Taoan Wenji 陶菴文集, 1676.

Huang, Zongxi 黄宗羲, and Naiquian, Chenn 陳乃乾 (eds.), Huang Lizhou Wenji 黃梨洲文集, Beijing 北京, Zhonghua Shuju 中華書局, 2009.

Lin, Youlin 林有麟, Fajiao Peizhu 法教佩珠, In Siku Quanshu Cunmu Congshu Jibu 四庫全書存目叢書集部, Jinan 濟南, Qilu Chushe 齊魯書社, 1997.

Liu, Zongzhou 劉宗周, Liu Zongzhou Quanji 劉宗周全集, Hangzhou 杭州, 浙江古籍出版社, 2012.

Pantoja, Diego de, A letter of father Diego de Pantoja, one of the company of Iesu, to father Luyz de Guzman, provinciall in the province of Toledo, in Samuel Purchas (ed.), Purchas his Pilgrimes: contayning a history of the world in sea voyages and lande travells, edicion of Englishmen and others, Glasgow, James MacLehose and sons, 1905, vol. 12.

Pantoja, Diego de, Escritos de Diego de Pantoja, SJ 耶穌會士龐迪我著述集, edited by Ye Nong 葉農, Jin Guoping 金國平, Luo Huiling 羅慧玲& Jiang Wei 蔣薇, Guangzhou, 廣州, Guangzhou Renmin Chubanshe 廣東人民出版社, 2018.

Schwartz, Stuart B. (ed.), Implicit Understandings: Observing, Reporting and Reflecting on the Encounters between Europeans and other peoples in the early modern era, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

Sima, Qian 司馬遷, and Nienhauser, William H. (trans.), The Grand Scribe’s Records: The memoirs of pre-Han China, Bloomington, Indiana University Press, 1995.

Standaert, Nicolas, Methodology in view of contact between cultures: the China case in the 17th century, Hong Kong, Chinese university of Hong Kong, 2002.

Wang, Fansen 王汎森, Wanming Qingchu Sixiang Shilun 晚明清初思想十论, Shanghai 上海, Fudan Daxue Chubanshe 复旦大学出版社, 2008.

Wang, Ji 王畿 and Wu, Zhen 吴震 (eds.), Wang Ji Ji 王畿集, Nanjing 南京, Fenghuang Chubanshe 凤凰出版社, 2007.

Wang, Shouren and Wing-tsit, Chan (trans), Instructions for practical living and other Neo-Confucian writings, New York, Columbia Univ. Press.1963.

Wang, Shouren, Wu, Guang 吳光, Qian Ming 錢明, Dongping 董平, and Yao, Yanfu 姚延福 (eds.), Wang Yangming Quanji 王陽明全集, Shanghai 上海: Shanghai Guji Chubanshe 上海古籍出版社.1992.

Wei, Xi 魏禧, Weishuzi Wenji 魏淑子文集, Beijing 北京, Zhonghua Shuju Chubanshe 中華書局出版社, 2003, 1129.

Wu, Zhen 吴震, “Yangming Xinxue yu Quanshan Yundong 阳明心学与劝善运动”, Shanxi Shifan Daxue Xuebao: Zhexue Shehui Kexueban 陕西师范大学学报: 哲学社会科学版, online, 40/1 (2011): 53-‍59.

Xu, Guangqi 徐光啟, Zengding Xuwendinggong Wenji 增訂徐文定公集, Shanghai 上海, Xushunxing Yinshuasuo 徐順興印刷所, 1933.

Yuan, Huang 袁黃, Liaofan Sixun 了凡四訓, Wuchang 武昌, 湖北官书处刊本, 1889.

Zhang, Tingyu 張廷玉, Mingshi 明史, Beijing 北京, Zhonghua Shuju 中華書局, 1974.

Zhou, Rudeng 周汝登, Dongyue Zhengxuelu 東越證學錄, Taipei 台北, Wenhai Chubanshe 文海出版社, 1970.

Zhou, Yingbin 周應賓, “Shi Xiao Pian”識小篇, in History Department of Xiamen University 廈門大學歷史系編 (ed.), Li Zhi Yanjiu Cankao Cailiao 李贄研究參考材料, Fuzhou 福州, Fujian Renmin Chubanshe 福建人民出版社, 1976.

Zhu, Xi朱熹, Sishu Zhangju Jizhu四書章句集註, Beijing北京, Zhonghua Shuju中華書局, 1983.

Publicado

2023-12-22

Cómo citar

Peng, H. (2023). El conflicto en tiempos de cambio: la obra de Pantoja y el debate moral en la sociedad de los finales de la dinastía Ming. Hispania, 83(274), e031. https://doi.org/10.3989/hispania.2023.031

Número

Sección

Sección Monográfica