Kirk, Thomas. «The Apogee of the Hispano-Genoese Bond, 1576-1627». Hispania 65, no. 219 (abril 30, 2005): 45–65. Accedido marzo 30, 2023. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/154.