Álvarez Gutiérrez, Luis. 1997. «Presentación». Hispania 57 (196):427-33. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/682.