Beceiro Pita, Isabel. 2007. «Introducción». Hispania 67 (227):789-94. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/61.